občanský, nebo církevní sňatek

02.10.2010 21:22

 

Něco málo o formalitách k uzavření manželství

Vznik manželství a vztahy mezi manželi upravuje Zákon  o  rodině č. 94/1963 Sb. Novela o rovnoprávnosti mezi manželi výše uvedeného zákona vstoupila v platnost 1. srpna 1998.

Rozhodujete se, zda uzavřete občanský, nebo církevní sňatek?

Formu uzavření manželství v České republice upravuje příslušný zákon o rodině, který 1. července 1992 zrovnoprávnil v českém právním řádu postavení civilního a církevního sňatku a který pro ně stanovuje stejné podmínky. Po právní stránce mají obě formy uzavření manželství stejnou váhu a závaznost. Zákon praví, že manželství se uzavírá svobodným  a  úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Náležitostí uzavření sňatku je slavnostní forma a veřejnost projevu.

Podle zákona  manželství nemůže uzavřít nezletilý. Existují výjimky: Manželství se pak povoluje uzavřít jen na základě soudního rozhodnutí, jestliže to je v souladu se společenským účelem manželství. Sňatek může uzavřít jen nezletilý starší šestnácti let, přičemž návrh na povolení uzavřít manželství musí podat sám nezletilý snoubenec, nikoliv jeho rodiče nebo druhý snoubenec.

Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu.

Manželství nemůže uzavřít osoba stižená duševní poruchou, pokud by porucha měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Soud však může toto manželství povolit, je-li zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Formality k uzavření sňatku

se vyřizují na matrice obecního úřadu pověřeného vést matriku podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců. K žádosti o uzavření manželství je třeba předložit platné doklady podle obecně závazných právních předpisů k žádosti o uzavření manželství. Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, vaše kroky směřují na matriku vašeho místa bydliště. Na základě předložených dokladů, totožných s doklady pro uzavření občanského sňatku, vyplníte tiskopis žádosti o uzavření manželství a získáte Osvědčení pro uzavření církevního manželství.

Podmínky pro uzavření manželství se u jednotlivých církví odlišují. Církevní obřady může vykonávat jen osoba pověřená oprávněnou církví. Všeobecně platí, že pokud snoubenci nesplňují podmínku danou předpisy církve, farář za snoubence žádá biskupa o dispens neboli speciální povolení získat výjimku. Dále nahlédněte  do požadavku Židovské obce.

Snoubenec jakožto český občan s trvalým pobytem na území je povinen k uzavření platného občanskému sňatku předložit matričnímu úřadu spolu s tiskopisem „žádosti“ a dokladem totožnosti následující dokumenty: rodný list, občanský průkaz jako doklad o místěn trvalého pobytu a o rodinném stavu (rozvedení předkládají soudní rozhodnutí o rozvodu či rozluce opatřené doložkou o právní moci jako doklad, že je některý ze snoubenců rozveden – do 31.12.1949 rozloučen, ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela), průkaz vojáka s povolání, nebo cestovní pas ČR jako doklad o státním občanství.
 
Svatba českého občana s cizincem

Cizinec, který chce uzavřít manželství na území ČR, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit následující doklady(nebo jim odpovídající obdobné doklady vydané jeho domovským státem): rodný list,doklad o státním občanství, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství,potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, úmrtní list zemřelého manžela,jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství), pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství , rozvedený , potvrzení,že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem.

Co se týká svatby českého občana s cizincem, matrika navíc může žádat potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané oddělením cizinecké policie, které nesmí být starší 7 pracovních dnů. Státní občanství lze také prokázat
cestovním dokladem. Každý doklad musí být samostatně přeložen soudním tlumočníkem do českého jazyka. Seznamy soudních tlumočníků jsou k dispozici na každé matrice. U státu, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o právní moci, musí být podpis konzula legalizován konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Toto prohlášení lze však použít jen výjimečně v případě, že obstarání potvrzení je spojeno s těžko překonatelnou překážkou.