Formality k uzavření sňatku

03.09.2009 08:52

 

Formality k uzavření sňatku

Ať už se rozhodujete, zda uzavřít sňatek občanský (civilní), či církevní, musíte dodržet jisté náležitosti. Manželství je třeba uzavřít svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Náležitostí uzavření sňatku je slavnostní forma a veřejnost projevu.

 

Formality k uzavření manželství se vyřizují na matrice obecního úřadu pověřeného vést matriku podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců. K žádosti o uzavření manželství je třeba předložit platné doklady podle obecně závazných právních předpisů k žádosti o uzavření manželství, jimiž jsou:

 

 • tiskopis žádosti o uzavření manželství,

   

 • doklad totožnosti,

   

 • rodný list.

   

S uzavřením sňatku jsou spojeny správní poplatky za jeho provedení.

 

 

Formality k uzavření církevního sňatku

 

Informace o náležitostech a podmínkách pro uzavření církevního sňatku jsou v našich zeměpisných šířkách velmi nepřesné. Vaše první kroky by měly směřovat na matriční úřad v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců nebo v místě farnosti, v níž má být sňatek uzavřen. Na základě předložených dokladů, totožných s doklady pro uzavření občanského sňatku, vyplníte tiskopis žádosti o uzavření manželství a získáte Osvědčení pro uzavření církevního manželství.

 

Před uzavřením církevního sňatku předkládají snoubenci oddávajícímu "osvědčení" vydané příslušným matričním úřadem. Doklad nesmí být starší 3 měsíce. K dokumentům, které získáte na matrice, přiložíte ještě křestní listy, maximálně, 3 měsíce staré. Všechny dokumenty předáte vašemu faráři.

 

Příprava s farářem může trvat různě dlouho, od jednoho roku po šest týdnů. Záleží na církvi a vaší znalosti katechismu. Na první schůzce s farářem se vede vstupní pohovor k uzavření manželství. Při dalších schůzkách se hovoří o úloze manželství z pohledu církve, o manželské lásce, o ochotě přijímat a vychovávat děti, o věrnosti, oddanosti manželů. Na závěrečné schůzce se probírá samotný průběh svatební ceremonie.

 

Podmínky pro uzavření manželství se u jednotlivých církví liší. Zde uvádíme požadavky vybraných církví:

 

 • Římskokatolická církev - oba snoubenci by měli být pokřtěni u této církve. Pokud není jeden snoubenec pokřtěný nebo je pokřtěn u jiné církve, kněz za něj žádá dispens.

   

 • Českobratrská církev evangelická - alespoň jeden ze snoubenců by měl být pokřtěný.

   

 • Církev československá husitská - alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný a oba snoubenci se pak společně zúčastní příprav k manželství.

   

 • Židovská obec - oba snoubenci musí být jejími členy.