Substrát pro jehličnany

Substrát pro jehličnany

 

 

 

 

SUBSTRÁT PRO JEHLIČNANY - jde o dokonalý substrát pro pěstování jehličnatých keřů a stromků vyrobený na bázi velmi kvalitní rašeliny a kokosového vlákna. Tyto komponenty jsou obohacené hnojivem PGMix 14-16-18 s mikroprvky v množství 0,75 kg/m3 (Startovací dávka), dolomitu a zeolitů,vytvářejí ideální podmínky k zakořenění a dalšímu růstu rostlin.Přidáním kokosového vlákna do substrátu se do značné míry zvyšuje kapacita vody a vzduchu v substrátu.Zároveň je zaručena stálost jeho struktury a omezuje  sedání a zabahňování substrátu. Velmi příznivě ovlivňuje rozvoj kořenového systému, a tím také se zvyšuje účinnější využití komponentů živin. Rostliny vykazuji rychlejší růst, lépe se vybarvuji. Substrát charakterizuje vysoká stabilita z hlediska vlhkosti a vybavenosti  jednotlivých vyživovacích  komponentů.

Použití: K pěstování jehličnatých křovin a stromků.

Před použitím je nutno substrát načechrat a zvlhčit. Optimální vlhkost substrátu je kolem 70-80 %.Substrát obsahuje startovací dávku hnojiva, ale pro náležitý růst rostlin v průběhu vegetačního období je nutno doplňovat komponenty živin na optimální hodnoty, jež jsou pro pěstované rostliny požadovány.

Chemické a fyzikální vlastnosti:pH substrátu je 4,0  5,0, slanost je pod hodnotou 2g NaCl/dm3

Obsah rizikových látek:Obsah rizikových látek nepřekračuje zákonem stanovené limity platné v zemi vydaní certifikátu.

Podmínky skladování:Výrobek je nutné skladovat na suchých místech,v neporušených obalech,odděleně od ostatních hnojiv,potravin,krmiv a dezinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků.Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:Zachovávejte běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti práce.Při práci nejezte,nepijte,nekuřte.Použijte ochranné rukavice.Po skončení práce ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:Při zasažení oči vypláchněte proudem čisté vody.Při náhodném požití vypláchněte ústa,vypijte asi 0,5 l vody.Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem.Ve vážnějších případech,zejména při alergických reakcích,vyhledejte lékařskou pomoc.

Minimální doba trvanlivosti:3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Datum výroby/číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu.

Způsob likvidace obalů:Obaly doporučujeme dát do organizovaného sběru recyklovatelných surovin.

Číslo registrace:P-114/10

Velikosti balení při plnění:5l,10l,20l,50l,80l,big bag 2 m3

Zastoupení pro ČR:Fa ACORD,Formanská 91,735 62 Český Těšín,Tel.+420603159 414,

E-mail:floratin@seznam.cz,www.floratin.pl