Substrát na pěstování rododenronů

Substrát na pěstování rododenronů

 

 

SUBSTRÁT PRO RODODENDRÓNY - Speciální substrát k pěstování rododendronů vyrobený na bázi velmi kvalitní rašeliny a kokosového vlákna, s přídavkem zeolitu. Výborný výrobek vytvářející pro rostliny komfortní podmínky růstu. Přídavek kokosového vlákna do značné míry zvětšuje kapacitu vody a vzduchu v substrátu, kladně se projevuje na rozvoj kořenového systému.Působí na lepší využití komponentů živin. Rostliny rychleji rostou, bohatěji kvetou a lépe se vybarvuji.Substrát byl neutralizován dolomitovým vápnem a dále byl obohacen komponenty živin hnojivem PGMix 14-16-18 s přídavkem mikro komponentů (startovací dávka pro rostliny)  0,5 kg/m3.

Chemické vlastnosti:pH substrátu je 4,0  5,0, slanost je pod hodnotou 2 g NaCl/dm3.

Použití: K pěstování rododendronů.Před použitím nutno substrát načechrat a zvlhčit. Optimální vlhkost substrátu je kolem 70-80%.Substrát obsahuje startovací dávku hnojiva, a k zajištění správného růstu rostlin v průběhu vegetační sezóny je nutno doplňovat komponenty živin na optimální hodnoty, jež jsou pro pěstované rostliny požadovány.

Obsah rizikových látek:Obsah rizikových látek nepřekračuje zákonem stanovené limity platné v zemi vydaní certifikátu

Podmínky skladování:Výrobek je nutné skladovat na suchých místech,v neporušených obalech,odděleně od ostatních hnojiv,potravin,krmiv a dezinfekčních prostředků i obalů od zmíněných přípravků.Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:Zachovávejte běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti práce.Při práci nejezte,nepijte,nekuřte.Použijte ochranné rukavice.Po skončení práce ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:Při zasažení oči vypláchněte proudem čisté vody.Při náhodném požití vypláchněte ústa,vypijte asi 0,5 l vody.Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem.Ve vážnějších případech,zejména při alergických reakcích,vyhledejte lékařskou pomoc.

Minimální doba trvanlivosti:3 roky od data výroby při skladování v původních obalech.

Datum výroby/číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu.

Způsob likvidace obalů:Obaly doporučujeme dát do organizovaného sběru recyklovatelných surovin.

Číslo registrace:P-114/10

Velikosti balení při plnění:50l,80l,big bag 2 m3

Zastoupení pro ČR:Fa ACORD,Formanská 91,735 62 Český Těšín,Tel.+420603159 414,

E-mail:floratin@seznam.cz,www.floratin.pl